ADRES DO ZWROTÓW :
EURONIC Bartłomiej Błędowski
Cieszyńska 10, 41-500 Chorzów


Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy: Zgodnie z prawem w ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

Prawo do zwrotu przysługuje wyłącznie konsumentowi. W przypadku zakupu towaru w celu związanym z
działalnością gospodarczą, o czym świadczy faktura, a Kupujący nie jest konsumentem w zrozumieniu art. 22 Kodeksu Cywilnego, zwrot towaru nie jest możliwy.

W danej sprawie zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1996 r. Kodeks cywilny ( Dz. U. Nr 16, poz. 93, z poźn. zm.) dotyczące przypadku występowania rękojmi za wady fizyczne. W przypadku sprzedaży towaru w obrocie między przedsiębiorcami na podstawie art. 558 par. 1 k.c. strony wyłączają odpowiedzialność sprzedającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy, w szczególności ustalają, iż nie ponosi on żadnej odpowiedzialności także za wady ukryte przedmiotu sprzedaży. 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedający nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: allegro@euronic.pl Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres siedziby. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy): 

(adres sprzedającego]   Ja [imię, nazwisko kupującego]   niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów],   numery oferty w Allegro [numery].   Data zawarcia umowy to [data],   data odbioru przedmiotów [data].   Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]   Login Allegro: [login kupującego]   Adres: [adres kupującego]   Data: [data odstąpienia od umowy] P odpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]  

Kupujący ma 14 dni od daty otrzymania towaru na przesłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, a jeśli Sprzedający nie poinformował o prawie do odstąpienia od umowy to 12 miesięcy. Zwrot przedmiotu przez konsumenta powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty przesłania oświadczenia. 

Zwrot środków przez Sprzedającego powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania oświadczenia. 

Sprzedający może wstrzymać się z odesłaniem środków do czasu otrzymania przedmiotu. 

Umowa jest uważana za niezawartą, a konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Sprzedający zwraca środki przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, a jeśli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów. 

Podczas korzystania z prawa do zwrotu należy pamiętać, iż zgodnie z obowiązującym prawem:

a) zwracane produkty muszą być w
stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach
zwykłego zarządu,

b) zwracane produkty nie mogą nosić
śladów użytkowania oraz muszą być pozbawione zabrudzeń,

c) do przesyłki należy dołączyć
wypełnioną ulotkę reklamacyjną lub odpowiednie pismo o
odstąpieniu od umowy, przesyłka zwrotna musi być odpowiednio zabezpieczona,

e) przesyłka zwrotna musi być
przesyłką rejestrowaną (poleconą), aby posiadać dowód nadania
i odbioru przesyłki,

f) zwrotowi podlegają wszystkie
przedmioty otrzymane w danym zamówieniu (czyli przedmioty
gratisowe, elementy zestawu, oryginalne opakowania etc.),

g) w przypadku otrzymania
niekompletnego zwrotu,

Sklep ma prawo do odliczenia od zwrotu
kwoty za brakujące przedmioty,
h) wolę zwrotu należy zgłosić do
14 dni kalendarzowych od otrzymania zamówienia,

i) produkty należy odesłać do 14
dni kalendarzowych od złożenia woli zwrotu,
j) koszt przesyłki zwrotnej jest
pokrywany przez Kupującego,

k) zwrotowi pieniężnemu podlega:
cena produktu oraz koszt najtańszej formy dostawy dostępnej
podczas dokonywania zamówienia,

l) w przypadku popełnienia błędu
podczas zamówienia przez Kupującego (nieodpowiedni model, kolor
etui, etc.) - zwrotowi nie podlega koszt wysyłki do Kupującego, a
w przypadku darmowej przesyłki, od kwoty zwrotu potrącany jest
rzeczywisty koszt wysyłki do Kupującego,

m) w przypadku obniżenia wartości
zamówienia pierwotnego poniżej kwoty gwarantującą darmową
przesyłkę ze względu na przekroczenie określonej wartości
zamówienia, koszt przesyłki pierwotnej zostanie odliczony od kwoty
zwrotu.